Dzisiaj jest 28-07-2021
szukaj
szukaj
zamknij

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
  Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Biuro czynne:
  poniedziałek: 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

  tel./fax +48 061 444 11 68
  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl


  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400

   

  Fundusze Europejskie

  Informacje

  1
    
  2021-05-26

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o.

  OGŁOSZENIE
  Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
  o wolnym stanowisku członka zarządu

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 322432 (zwany poniżej „Spółką”) informuje o wolnym począwszy od 29 lipca 2021 r. stanowisku Prezesa Zarządu.

  Osoby zainteresowane udziałem w procedurze wyłonienia kandydata/ów na wyżej wymienione stanowisko zaprasza się do składnia pisemnych zgłoszeń z zastrzeżeniem niżej wymienionych wymagań oraz warunków.

  Osoby zamierzające zgłosić udział w procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinny spełniać wymagania określone w art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), mianowicie:
  1)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4)    spełniać inne niż wymienione w pkt 1 – 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
  W procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może wziąć udziału osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  5)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  6)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  7)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  9)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

  Do pisemnego zgłoszenie należy załączyć:
  1)    CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej procedury wyłonienie kandydata na wolne stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
  2)    list motywacyjny;
  3)    kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
  4)    odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów (np. wypisów z odpowiednich rejestrów) potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 – 4 powyżej,
  5)    inne dokumenty wg uznania zgłaszającego potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
  6)    oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  7)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9)    oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
  10)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,
  11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.),

  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w poświadczonych przez zgłaszającego za zgodność z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

  Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście w siedzibie Spółki, I piętro w Sekretariacie lub za listownie na adres: Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o., Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu ZUK w Rakoniewicach Sp. z o.o.”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 11.06.2021 r., do godz. 12.00 O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Spółki. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  Spółka zastrzega sobie możliwość skontaktowania z wybranymi osobami, które dokonają zgłoszenia w powyższym terminie.

  Osoba wyłoniona na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny, w terminie 7 dni od dnia wyboru, pod rygorem unieważnienia wyboru.


  Zakład Usług Komunalnych
  w Rakoniewicach sp. z o.o.

   

  2021-05-10

  Informacja

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach w związku z realizacją zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice" informuje, że zakończono rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoniewice, rejon ulic: Zatorze, Piaskowa, Sportowa i Zachodnia. W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości zlokalizowanych w obrębie przedmiotowej inwestycji o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dostępny jest na stronie internetowej w zakładce "do pobrania" lub w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania.

  2020-12-30

  Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 - Budynki użyteczności publicznej, gasronomia, firmy

  2020-06-16

  KOMUNIKAT

  W związku z obowiązującym zakazem podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Rakoniewice, informujemy, że w okresie obowiązywania zakazu nie będą wydawane zgody na montaż podliczników w celach jw. Jednocześnie apelujemy o oszczędne i rozsądne gospodarowanie wodą i dostosowanie się do zakazu.
  2020-05-11

  Zakaz podlewania ogrodów przydomowych, działkowych , terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Rakoniewice

  Zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 41/2020 Burmistrza Rakoniewic z dnia 24 kwietnia 2020 roku wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, upraw rolnych, tuneli foliowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Rakoniewice.

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

  herb Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Deklaracja dostępności
  tel./fax +48 061 444 11 68

  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl

  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400
  Copyright © ZUK RAKONIEWICE. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 370911      online: 1
  © 2020 MBEST