Dzisiaj jest 21-09-2021
szukaj
szukaj
zamknij

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
  Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Biuro czynne:
  poniedziałek: 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

  tel./fax +48 061 444 11 68
  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl


  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400

   

  WAŻNE INFORMACJE
  Deklaracja dostępności
  2021-03-31

  Raport o stanie zapewnienia dostępności

  2021-03-30

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zukrakoniewice.pl
  Data publikacji strony internetowej: 2020-12-22
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć niepoprawną strukturę, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki..

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Osobą kontaktową jest Małgorzata Barczewska,
  biuro@zukrakoniewice.pl
  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 444 11 68

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o. , Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice – I piętro Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Osiedle Drzymały 25. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Zakładzie Usług Komunalnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (dotyczy to również tłumacza online )

   

   

  Udogodnienia

  Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
  Przełącznik kontrastowy
  Zwiększenie czcionek
  Podświetlanie linki
  Zmiana wielkości odstępów
  Czcionki przyjazne dla dyslektyków
  Zmiana czytelności kursora
  Zmiana wielkości odstępów linii

   

   

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

  herb Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Deklaracja dostępności
  tel./fax +48 061 444 11 68

  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl

  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400
  Copyright © ZUK RAKONIEWICE. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 382003      online: 1
  © 2020 MBEST