Dzisiaj jest 18-10-2021
szukaj
szukaj
zamknij

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
  Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Biuro czynne:
  poniedziałek: 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

  tel./fax +48 061 444 11 68
  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl


  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400

   

  5
    
  2018-04-06

  Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn: " Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o.  informuje , że w dniu 05.04.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące  pytanie:
   
  1. Czy automatyczna zlewnia ścieków dowożonych ma być wyposażona w układ automatycznego poboru próbek (niezależny aparat do poboru prób). Informacja taka występuje w opisie technicznym w projekcie technologicznym. Na rysunku szczegółowym nr 16 nie ma ujętego tego elementu w zestawieniu materiałów oraz nie ma wyszczególnionego tego urządzenia na rysunku. 
   
  Odpowiedź Zamawiającego:
   
  Automatyczna zlewnia ścieków dowożonych nie ma być wyposażona w układ automatycznego poboru próbek .
  pliki do pobrania:
  - Pytanie(2) i odpowiedz
  2018-04-05

  Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn: " Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"

  W dniu 05.04.2018 r. Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujących punktach:
   
  XXII pkt. 22.8
  TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:  Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób: 
   Oferta na: „Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach” 
   znak sprawy: ZUK.1.03.2018 
   Nie otwierać przed: 11 kwietnia 2018 r., godz. 10:15. 
   
  TREŚĆ PO ZMIANIE: Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób: 
   Oferta na:  „Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach” 
   znak sprawy: ZUK.1.03.2018 
   Nie otwierać przed: 16 kwietnia 2018 r., godz. 10:15. 
   
    XXIV w pkt. 24. 1 
  TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: Ofertę, w formie  i treści zgodnej z niniejszym Zapytaniem ofertowym, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Malinowa 1, 
  62 – 067 Rakoniewice, w sekretariacie (pok. nr 1), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00. 
   
  TREŚĆ PO ZMIANIE : Ofertę, w formie  i treści zgodnej z niniejszym Zapytaniem ofertowym, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Malinowa 1, 
  62 – 067 Rakoniewice, w sekretariacie (pok. nr 1), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00. 
   
  XXIV pkt 24.3
  TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Malinowej 1, 62 – 067 Rakoniewice, pokój nr 2, w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15
   
  TREŚĆ PO ZMIANIE:  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Malinowej 1, 62 – 067 Rakoniewice, pokój nr 2, w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15
  pliki do pobrania:
  - Zmiana treści zapytania ofertowego
  2018-04-05

  Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn: " Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o.  informuje , że w dniu 04.04.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące  prośby i  pytania:
   
  1. Prośba o zmianę/przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni.
   
  Odpowiedź Zamawiającego:
   
     Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.04.2018 r godz. 10:00
   
  2. Zamawiający w Projekcie Budowlanym (branża architektoniczna i konstrukcyjna) opisie technicznym pkt. 10.4 wskazuje na konieczność wykonania konstrukcji hali z profili zetowych Z 300 w kategorii odporności antykorozyjnej C3. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że niniejsze hale są produkowane wyłącznie w kategorii odporności antykorozyjnej C2. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji stalowej kategorii odporności antykorozyjnej C2.
   
  Odpowiedź Zamawiającego:
   
  Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie konstrukcji stalowej kategorii odporności antykorozyjnej C2.
   
  3. Z uwagi na znaczącą wartość zamówienia, zwracamy się z prośbą o obniżenie wartości należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 wzoru umowy do 5% wynagrodzenia brutto. 
   
  Odpowiedź Zamawiającego:
   
  Zamawiający odmawia dokonania zmiany obniżenia wartości należytego wykonania umowy.
   
   
  4. Ponieważ Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jakość i właściwości zastosowanych materiałów i urządzeń oraz prawidłowość i technologię wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę wybranego we wcześniejszym postępowaniu,  zwracamy się z prośbą o wyłączenie z okresu gwarancyjnego elementów robót i urządzeń po poprzednim Wykonawcy.
   
  Odpowiedź Zamawiającego:
   
  Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany dotyczącej wyłączenia z okresu gwarancyjnego elementów robót i urządzeń po poprzednim Wykonawcy.
   
  pliki do pobrania:
  - Pytania i odpowiedzi
  2018-03-27

  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn: " Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"

  Nr Ogłoszenia ZUK.1.03.2018
  Data ogłoszenia 27.03.2018r.
  Dotyczy: zapytania ofertowego
  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie robót budowlanych koniecznych do dokończenia projektu  pn:
  " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach"


  Załączniki:
  1)    Wzór  Formularza oferty,
  2)     Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  3)     Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  4)     Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,
  5)     Wzór wykazu osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,   
  6)     Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  7)     Przedmiary robót,
  8)     Projekty Budowlane,
  9)    Projekty Wykonawcze, 

  10)  Zakres robót,
  11)   Wzór umowy,
  12)   Regulamin.
  2017-12-28

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Dostawa paliw w 2018 r. dla Zakładu usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. ul. Malinowa 1, 62-067 Rakoniewice

  pliki do pobrania:
  - Ogłoszenie
  2017-12-20

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw w 2018r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o.l ul. Malinowa 1, 62-067 Rakoniewice

  2017-12-19

  Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw w 2018 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

  pliki do pobrania:
  - informacja z otwarcia ofert
  2017-12-08

  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw w 2018r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. ul. Malinowa 1, 62-067 Rakoniewice

  pliki do pobrania:
  - SIWZ
  - Ogłoszenie
  2017-10-09

  nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - " Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o. o. na lata 2018-2019"

  pliki do pobrania:
  - informacja o wyborze ofert
  2017-09-27

  protokół otwarcia ofert - dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o .o. na lata 2018-2019

  pliki do pobrania:
  - Protokół otwarcia ofert

  Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

  herb Osiedle Drzymały 25
  62-067 Rakoniewice
  NIP:788-000-95-04


  Deklaracja dostępności
  tel./fax +48 061 444 11 68

  e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl

  NUMERY AWARYJNE
  (wodociągi, oczyszczalnia ścieków):
  stacjonarny: 61 444 11 61
  komórkowy: 697 483 400
  Copyright © ZUK RAKONIEWICE. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 387288      online: 1
  © 2020 MBEST